O nás — Naše filozofie

Hlavním cílem jesliček a školky je poskytnout dětem dynamický program, který reaguje nejen na intelektuální a tělesné potřeby, ale také na emocionální a sociální potřeby vyvíjejícího se dítěte. Jako květiny v dobře udržované zahradě, budou mít Vaše děti zvláštní místo v okolním světě, kde budou moci růst a kvést podle jejich individuálního tempa, a kde budou respektovány pro svou vlastní unikátní roli ve společnosti. Klademe důraz na zdravý životní styl — zdravé stravování (Bio produkty) a pohybové aktivity.

Mateřská škola by měla být místem, kde dítě může najít lásku a úctu, stejně jako intelektuální stimulaci. Proto, když vezmeme v úvahu vzdělání dítěte, měli bychom prohlížet na tento proces společensky i intelektuálně - vše, co dítě cítí, ovlivňuje jeho nebo její touhu učit se. Ačkoliv nabízíme solidní akademické osnovy, naším prvořadým zájmem je emocionální a sociální rozvoj dětí. Naše aktivity pomohou dětem postavit základy pro jejich sociální vztahy. Budeme podporovat nezávislost a sebedůvěru, spolupráci a respekt, a sociální povědomí o světě kolem nich. Děti budou považovány za jednotlivce uvnitř kolektivu a budou vyzváni, aby společně pracovaly na vzájemném obohacení.

V duchu rodinném, kde se děti cítí šťastně a pohodlně. Vzhledem k tomu, že domácí zkušenosti a školní praxe by neměly být od sebe izolovány, je nutná otevřená komunikace a kooperativní výměny mezi domovem a školkou. Rodiče a učitelé přinášejí kousky skládačky, které společně vytvářejí úplnější obraz. Tak můžeme společně pomoci každému dítěti rozvíjet svůj plný lidský potenciál.

Dítě by mělo cítit úspěch. Děti budou vystaveny stimulujícímu jazykovému prostředí. Budou mít spoustu příležitostí hovořit se svými učiteli a s ostatními dětmi, popisovat situace a vyjadřovat pocity. Naším cílem je poskytnout dynamické prostředí pro učení, kde děti budou mít právo rozhodovat se a vybírat z různých materiálů a hraček vhodných pro jejich stupeň vývoje. S filozofií Marie Montessori v mysli, se děti seznámí se cvičením praktického života. Jedná se o každodenní úkoly. V praktickém životě je důležité zapojit děti do přesných aktivit, což jim umožňuje se soustředit, pracovat vlastním tempem a zažít radost z dokončeného úkolu.

Program výchovné péče

Program výchovné péče je přizpůsoben dětem v období jejich velkého pohybového i rozumového vývoje. Vycházíme z toho, že se dítě učí nejlépe nápodobou. Výchovné činnosti dělíme na 6 základních kategorií:

Rozumová výchova

Rozvíjíme rozumové schopnosti - děti seznamujeme s přírodou, s blízkým životním prostředím, seznamujeme je s věcmi a jejich vlastnostmi, při pohádkách rozvíjíme představivost a fantazii, rozvíjíme poznávací hry - různé básničky a říkadla, dramatizace pohádek, provádíme činnostně poznávací hry - rozpouštění sněhu v teple, plavání věcí ve vaničce apod.

Mravní výchova

Rozvíjíme u dětí sebevědomí a přiměřenou sebedůvěru, podporujeme kamarádské vztahy a sociální chování, navozujeme radostné a veselé prožitky při hře nebo při malých oslavách, seznamujeme děti s jednoduchými pravidly společenského chování

Pohybová výchova

Zdravotní cviky - napodobování zvířátek, věcí a činností, procvičování lezení, chůze, běhu, skoku, házení a cviky na obratnost a odvahu, jednoduché prvky jógy (napodobování zvířátek se zaměřením na dechová cvičení.

Pracovní výchova

V první řadě rozvíjení sebeobslužných návyků, dále hra se stavebnicemi různých tvarů a velikostí, stavění kostek na sebe, za sebou, ohraničený prostor, překlenutí prostoru, práce s různorodými materiály - přírodní materiály - listy, kytky, kaštany, hry s pískem, práce s plastelínou, práce s keramickou hlínou, vystřihování a lepení, navlékání, vhazování a vkládání předmětů, experimentace, apod. Při napodobivé hře kopírují děti činnosti dospělých - hra na obchod, na maminku, na kadeřnici, opraváře, uklízečku, lékaře apod.

Hudební výchova

Hudebně pohybová výchova - tanečky, seznámení s hudebními nástroji, procvičování rytmu - rytmické hudební nástroje, zpěv - jednoduché dětské písničky, sluchová cvičení

Výtvarná výchova

V tomto věku děti malují voskovkami, křídami, uhlem, rudkou, vodovými nebo temperovými barvami, tuží, malují do klovatiny nebo tapetolu, mohou malovat prsty, celou dlaní, štětcem nebo špejlí.