Personální obsazení

Mgr. Dominika Kos Průchová, Ph.D. - zakladatelka a ředitelka DC Mláďátka

Střední zdravotnická škola  – obor Všeobecná zdravotní sestra

Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta:

Bc. studium – Porodní asistentka,

Mgr. – Rehabilitační a psychosociální péče o postižené děti

Ph.D.  – Specializace ve zdravotnictví – modul pediatrie

Lektorka Bezpečnosti dětí a Prevence úrazů 

Lektorka výuky dětí metodou Mensa NTC Learning 

Lektroka MATES

V průběhu studia na střední a vysoké škole jsem působila v nemocnicích, např. Ústav pro péči o matku a dítě Podolí Praha, FN v Motole Praha, Gynekologicko-porodnická klinika u Apolináře Praha, Nemocnice České Budějovice, mimo jiné, na odděleních pediatrie, neonatologie a porodnickém oddělení, kde mně práce s malými dětmi a rodiči velmi zaujala. Následně jsem se při magisterském studiu dostala k pedagogické práci s dětmi se speciálními potřebami, působila jsem v mateřské škole pro děti s poruchami chování (hyperaktivita, ADHD, atd.). Ve speciální mateřské škole jsem také pracovala s dětmi s poruchami autistického spektra.  Spolupodílela jsem se na vedení logopedických aktivit pro děti. Několik let jsem jezdila na dětské putovní vodácké tábory jako vedoucí zdravotnice. Spolupracuji na výzkumných projektech s dětskými lékaři a s odborníky z Ministerstva zdravotnictví ČR a na projektech Evropského Sociálního Fondu (ESF) v oblastech péče a o matku a dítě. Jsem autorkou několika publikací v odborných časopisech.

Práce s dětmi mně velmi baví a naplňuje. Školku a jesličky jsem začala provozovat z toho důvodu, abych dětem vytvořila příjemné prostředí a mohla s nimi pracovat a vzdělávat je tak, jak si to zaslouží, tj. s respektem k jejich individualitě. Zkušenost ze státních mateřských škol mi k tomuto dala podnět, protože jsem se setkala i s ne moc přívětivým a podnětným prostředím pro děti a rodiče. Zaměřuji se také na přístup k rodičům, které vnímám jako součást dětského centra a samozřejmě součást jejich dítěte.

Mezi mé zájmy patří zpěv – operní zpěv, již od svého dětství jsem působila v pěveckých souborech a v chrámovém sboru. Hraji na zobcovou flétnu, jako dítě jsem hrála ve velmi známém souboru – Třeboňští pištci. Miluji tanec a cestování, ráda čtu a relaxuji v přírodě. Největším mým zájmem a koníčkem jsou děti, ze všeho nejvíce mně těší a nabíjí energií, když vidím na dětech spokojenost a výsledky našeho pedagogického působení. 

 

Prof. Mudr. Miloš Velemínský, CSc. dr.h.c. 

Zdravotním garantem a spolupracovníkem je prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. dr.h.c. — významný pediatr, bývalý děkan Zdravotně sociální fakulty JU, držitel ocenění Purpurové srdce za péči o předčasně narozené děti

Ve spolupráci zajišťujeme dětem u nás Zdravé prostředí pro jejich vývoj.

V DC Mláďátka poskytuje konzultace ohledně zdravotního stavu dětí, obracíme se na něj s rodiči ať už individuálně nebo při epidemiích nemocí a konzultujeme případná opatření, která poté realizujeme ve školce a jesličkách, abychom zabránili šíření nemocí a napomohli brzkému uzdravení dětí. 

Kateřina Hermanová - vedoucí pedagog Jeslí 

Vystudovala zde střední zdravotnickou školu. Ještě při studiu jsem působila jako dobrovolník v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež „SRDÍČKO“, byla to krásná práce s dětmi předškolního i školního věku. Nejednalo se jen o hlídání dětí v tomto zařízení v nepřítomnosti rodičů, ale byl zde i program naplňující volný čas dětí a jejich aktivit – výlety, soutěže, doučování. V předchozím zaměstnání jsem pracovala jako pečovatelka/ošetřovatelka v domově pro seniory. Práce to byla zajímavá, přesto mojí prioritou zůstávají děti.

Po ukončení SZŠ jsem působila jako chůva v rodině, kde jsem se starala o dvě malé děti. Bylo to pro mne velikou zkušeností a utvrdila jsem se, že práce s dětmi je to pravé, co mne naplňuje a dělá radost. Spolupracovala jsem jako dobrovolník u městské charity ČB a sdružení ADRA. Mojí náplní byla péče o seniory po stránce společenské, různé akce, doprovod při vycházkách a i kontakt v domácnosti.

 

Veronika Míková - vedoucí pedagog MŠ

Teologická fakutla Jihočeské univerzity

obor:  pedagogika volného času

Kontakt s dětmi jsem měla snad v každé etapě svého života a doprovází mě doposud, ale až nedávno jsem v práci s dětmi uviděla určité poslání. U mě to začalo hlídáním mladších sourozenců, později i dalších přírůstků do širší rodiny, pokračovalo turistickým oddílem, oddílovou vedoucí, vedoucí na letních táborech, přes školní praxi, hlídání dětí mých přátel, až jsem se nakonec dostala k práci v soukromé školce. Zde jsem našla smysl v každé své činnosti a viděla výsledek svého snažení. Každé dítě je originál, ale všechny potřebují lásku. Proto jsme tu také my, abychom lásku předali dětem i ve školce, aby se mohly dál zdravě rozvíjet a neztratily zvídavost a důvěru v nové sociální skupiny, které jim život ještě přinese do cesty. A s tímto se mi spojují slova kolumbijského spisovatele G. G. Márqueze, s kterými se mohu naprosto ztotožnit: „Člověk nemiluje děti, protože jsou to děti, ale zamiluje si je skrze náklonnost, která vzniká při jejich výchově.“ Nyní dálkově studuji na Jihočeské univerzitě, Teologické fakultě obor Pedagogika volného času a zalíbení jsem si našla v knihách, přírodě, turistice a sportu. 

 

Bc. Denisa Peřanová - speciální pedagog MŠ, Jesle

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity

Obor: Speciální pedagogika

V roce 2016 jsem úspěšně složila státní závěrečnou zkoušku na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, bakalářský obor Speciální pedagogika. Nyní dálkově studuji navazující magisterský obor Speciální pedagogika – poradenství.

V průběhu bakalářského studia jsem se mimo jiné seznámila s teoretickou stránkou výchovy a vzdělávání dětí a praktickou si osvojila v rámci školních praxí i zájmových aktivit. Působila jsem například v Montessori školce, či v nízkoprahovém zařízení. Jako dobrovolník jsem četla dětem hospitalizovaným v nemocničních zařízeních pohádky, a to v rámci projektu Celé Česko čte dětem, vedla dětský zájmový kroužek pod názvem Věda nás baví a asistovala v tanečním kroužku pro jedince se speciálními vzdělávácími potřebami.

Mezi mé záliby patří četba, různé sportovní aktivity a zejména tanec. Již od dětství jsem navštěvovala baletní školu a v současné době se věnuji tanci modernímu. Pohyb je pro mě nedílnou součástí života.

Mezi mé silné stránky osobnosti patří zodpovědnost, pracovitost, smysl pro humor, přátelská a nekonfliktní povaha a v neposlední řadě blízký vztah k dětem. Každé dítě je jedinečná osobnost, a proto se snažím ke každému přistupovat individuálně a s respektem. Práce s předškolními dětmi mě nabíjí, obohacuje a učí trpělivosti. Děti jsou přirozené a upřímné,nacházím u nich inspiraci a motivaci do další práce.  

Bc. Lucie Bicková - pedagog Jesle

Moje první zkušenosti s prací s dětmi jsem získala na dětském letním táboře, kterého se účastním od svých 15 let, kdy jsem působila jako instruktorka a od 18 let pravidelně jako hlavní vedoucí oddílu. Náplní je v tomto případě nejen dohled nad dětmi různého věku, ale také vymýšlení aktivit, které vedu k seberozvoji a učí větší samostatnosti.  Práci s dětmi se věnuji i během roku a to díky soukromému hlídání. Mám dokončené bakalářské vzdělání na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v oboru Sociální a charitativní práce. V současnosti pokračuji v navazujícím studiu na téže fakultě, obor Etika v sociální práci. Díky studiu jsem absolvovala mnoho hodnotných praxí, například v Dětském diagnostickém ústavu Homole nebo na Městském úřadu Třeboň - Orgán sociálně-právní ochrany dětí. Za nejpřínosnější považuji svou zkušenost ze zahraničí, kdy jsem čtyři měsíce působila jako au pair ve Velké Británii. Starala jsem se o pět dětí a domácnost, což mi přineslo mnoho nejen jazykových zkušeností.

Mezi mé záliby patří sport, přátelé a cestování. Ráda poznávám nové věci a práce s lidmi mě naplňuje, proto práci v DC Mláďátka vnímám jako velkou příležitost. Každý den je originál a každé dítě neopakovatelnou bytostí, která si zaslouží pozornost, individuální přístup a láskyplnou péči. Jsem ráda, že mohu působit v místě, které se snaží přesně tohle zajistit.